I stort sett alla svenskar ägnar sig åt någon form av friluftsliv och den turism som sker ute i naturen växter i betydelse. Sveriges riksdag har nyligen beslutat om ambitionerna i framtidens friluftspolitik och 2012 presenterade regeringen 10 mål för friluftspolitiken. Här betonas betydelsen av god kunskap om friluftslivet i termer av forskning, statistik och kompetens.

FRILUFTSFORSKNING.SE är ett initiativ vid Mittuniversitetet för att skapa en nationell nod för kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige. Projektet tar sin utgångspunkt i det avslutade forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring.

I ett första skede kommer friluftsforskning.se att innehålla information om ny kunskap samt länkar till forskare, konferenser, statistik myndigheter, andra organisationer och projekt som på olika sätt bidrar till kunskap om friluftsliv och naturturism. Friluftsforskning.se har en referensgrupp bestående av Marie Stenseke, Andreas Skriver Hansen, Ulf Silvander, Klas Sandell, Erik Geijer och Thomas Beery. Möjliga framtida utvecklingsområden för kunskapsnoden kan vara att verka för genomförandet av forskningskonferenser, forskarskola, friluftsakademi, tidskrift samt fler doktorander och mer medel till forskning om friluftsliv och naturturism.

FRILUFTSFORSKNING.SE kan på olika sätt bidra till att utveckla förutsättningar och möjligheter för friluftsliv och naturturism i Sverige. Bland annat genom:

 • att vidareutveckla friluftsliv som ett integrerat forskningsområde präglat av mångvetenskap, empirisk bredd (utövare, aktiviteter, landskap) och kontinuitet utifrån de nätverk som forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring har etablerat.
 • att skapa en kompetensresurs för organisationer, myndigheter och företag med uppdrag och verksamhet inom friluftsliv och naturturism
 • att vidareutveckla de strukturer för forskning som forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring har byggt upp
 • att utveckla, samordna och analysera statistik och data kring friluftsliv
 • att bidra till friluftspolitikens genomförande och uppföljning genom att ta fram underlag och sammanställningar till de mätbara målen
 • att bidra till miljöpolitikens genomförande och uppföljning genom att ta fram underlag till de miljömål som berör friluftsliv samt bidra till miljöövervakning avseende friluftsliv.
 • att bidra till näringspolitikens genomförande och en hållbar kommersialisering av naturupplevelser
 • att bidra till skogspolitikens genomförande genom att öka kunskapen om skogens sociala värden
 • att bidra till folkhälsopolitikens genomförande och en friskare befolkning
 • att ge kunskapsunderlag i frågor som rör regional utveckling avseende bl.a. skydd av natur, planering av friluftsområden och etablering av naturturism
 • att ge kunskapsunderlag i frågor som rör fysisk planering för friluftsliv, t.ex. kommunala friluftsplaner, friluftsområden och leder
 • att bidra med kunskap om marknad, trender och innovationer för företag inom ”outdoor”, naturturism m.m.