Turismforskningsinstitutet ETOUR

Utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringen aktörer. 
ETOUR:s webbplats

Centrum för naturvägledning (CNV)

En kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som förmedlar kunskap om och väcker känsla för naturen och kulturlandskapet.
CNV:s webbplats

Forum för utomhuspedagogik

Forum för utomhuspedagogik är ett fakultets- och institutionsövergripande forskningsforum vid Linköpings universitet med fokus på utomhuspedagogikens betydelse för lärande, hälsa och miljö. 
Forumets webbplats

Centrum för turism (CFT)

CFT vid Handelshögskolan i Göteborg bedriver forskning och utbildning om turism- och besöksnäringen med huvudsaklig inriktning mot evenemang och festivaler, hotell och restaurang, turismens effekter, turisters konsumtionsbeteende, samt kulturturism.
CFT:s webbplats

Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR)

CeTLeR arbetar med att utveckla och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt. Genom vår utbildning och forskning samt en öppen dialog med berörda aktörer och intressenter är vi med och skapar framtidens besöksnäring!
CeTLeRs webbplats

Future forest

Future Forests är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Umeå universitet och Skogforsk.
Future forests webbplats

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Gymnastik- och idrottshögskolan är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.
GIH:s webbplats

Movium

Tankesmedjan Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar med stadsutvecklingsfrågor och urbana utemiljöer.
Moviums webbplats

Avdelningen för kulturgeografi vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet

Avdelningens webbplats

Institutionen för geografi, medier och kommunikation, Karlstads universitet.

Institutionens webbplats