Personer aktiva inom friluftsforskning.

Personer aktiva inom friluftsforskning

Anders Szczepanski, utomhuspedagogik

Fil lic, enhetschef Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet. Forskar med inriktning mot utomhuspedagogik och didaktik samt fysiska miljöers inverkan på lärande och undervisning.
Kontakt: anders.szczepanski.liu.se

Andreas Skriver Hansen, kulturgeografi

Doktor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Forskar om monitoring och förvaltning av friluftsliv i kust- och marina områdan med case från Kosterhavets Nationalpark
Kontakt: andreas.hansen@geography.gu.se

Ann Dolling, hälsa

Ann Dolling forskar tvärdisciplinärt inom skogsekologi, miljöpsykologi och medicin om samspelet mellan skogsmiljöer och människors hälsa och hur olika intressen i skogen kan samplaneras.

Kontakt: ann.dolling@slu.se

Anna Sténs, historia

Anna Sténs är doktor i historia och forskar om konflikter kring skogens användning.

Kontakt: anna.stens@umu.se

Camilla Sandström, statsvetenskap

Professor i statsvetenskap. Forskar om naturresursförvaltning och lokal utveckling i lands- och glesbygder. Forskningen fokuserar framförallt på olika former av samverkan av naturresurser mellan olika nyttjare däribland turister och turistentreprenörer.

Kontakt: camilla.sandstrom@umu.se

Carina Sjöholm, etnologi

Carina Sjöholm är etnolog och arbetar på den tvärvetenskapliga institutionen service management och tjänstevetenskap och har haft forskningsfokus på privata trädgårdar senaste åren. Uppfattningar om vad en trädgård är, vad man har den till, och vad som ska finnas i en trädgård skiftar inte bara mellan olika delar slags områden utan även inom ett och samma villaområde. En annan studie handlar om besöksträdgårdars roll i marknadsföring av lokala och regionala intressen.

Kontakt: carina.sjoholm@ism.lu.se

Daniel Svensson, historia

Fil. dr., forskare och lärare i historia vid Chalmers. Forskar bl.a. om landskapets kulturarv och relationer mellan rörelse (träning, vandring, friluftsliv, renskötsel m.m.) och landskap.

Kontakt: daniel.e.svensson@chalmers.se

Daniel Wolf-Watz, kulturgeografi

Forskar om relationen mellan friluftsliv och miljöengagemang.
Kontakt: daniel.wolf-watz@miun.se

Dieter Müller, kulturgeografi

Professor i kulturgeografi. Forskar kring turism och lokal utveckling i nordliga lands- och glesbygder. Forskningen behandlar inte minst olika aspekter av fritidshus och samisk turism.

Kontakt: dieter.muller@umu.se

Ebba Lisberg Jensen, humanekologi

Docent i humanekologi. Forskar kring friluftslivets och naturumgängets kulturella aspekter, friluftsliv och etnicitet, samt om urbanisering och ekologisk läskunnighet.
Kontakt: 
ebba.lisberg.jensen@mah.se

Erik Backman, idrottsvetenskap

Erik Backman är fil. dr och lektor i idrotts- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna. Hans forskning kretsar kring friluftsliv, idrott och hälsa inom skola och utbildning.

Eva Sahlin, hälsa

Eva Sahlin har doktorerat vid SLU Alnarp och Institutet för stressmedicin och forskar vid Gröna Rehab, Göteborgs botaniska trädgård.

Kontakt: eva.sahlin@vgregion.se

Johan Arnegård, pedagogik

Lektor i pedagogik vid GIH. Forskar med inriktning mot friluftslivets och äventyrssporternas lärande, meningsskapande, värden, kultur, hälsa och ledarskap.

 

Kontakt: johan.arnegard@gih.se

 

 

Johan Öhman, pedagogik

Johan Öhman är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Han bedriver forskning inom utbildning för hållbar utveckling och utomhuspedagogik. Hans forskning har en didaktisk inriktning och han intresserar sig särskilt för frågor som berör utbildningens etiska och demokratiska dimensioner. 

Kontakt: johan.ohman@oru.se 

Jonas Mikaels, idrottsvetenskap

Lärare och forskare vid enheten för kultur och lärande vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Forskar om friluftsliv med särskilt intresse för pedagogiska frågeställningar kopplat till skolämnet idrott och hälsa samt platspedagogiska perspektiv.

Kontakt: jonas.mikaels@gih.se

Karin Andersson, idrottsvetenskap

Forskarstuderande i idrott vid Örebro universitet. Forskar med inriktning mot friluftspedagogiska frågor, människors möjligheter att skapa relationer till naturen inom ramen för olika utbildningspraktiker.
Kontakt: karin.andersson@oru.se

Karin Lindelöf, etnologi

For

Klas Sandell, kulturgeografi

Professor emeritus i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Forskar med inriktning mot friluftslivets historia, pedagogik, landskapsrelation och allemansrätt.

Kontakt: klas.sandell@telia.com

 

Kristin Godtman-Kling, turismvetenskap

Doktor vid Mittuniversitetet. Forskar om hur leder för rekreation och friluftsliv kan fungera som verktyg för att hantera konflikter kring markanvändning i fjällområden, samt hur leder för rekreation och friluftsliv kan främja en hållbar användning av fjällandskapet.

Kontakt: kristin.godtman-kling@miun.se

 

Linda Lundmark, kulturgeografi

Docent i kulturgeografi. Forskar framförallt om turismens koppling till regional utveckling. Huvudfrågan behandlar om och hur turismens särart bidrar med arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i gles- och landsbygd. 

Kontakt: linda.lundmark@umu.se​

Louise Eriksson, psykologi

Fil. dr., docent i psykologi, forskare i miljöpsykologi vid Umeå universitet. Forskar bland annat om människors värderingar, attityder och preferenser i en skoglig kontext.

Kontakt: louise.eriksson@umu.se 

Mare Löhmus Sundström, hälsa

Forskare inom miljömedicin vid Karolinska institutet. Forskar kring klimatförändringarnas hälsoeffekter, samt om effekten av grönska på människors hälsa i stadsmiljö.

 Kontakt: mare.lohmus.sundstrom@ki.se

 

Marie Stenseke, kulturgeografi

Professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Forskar om planering och förvaltning av landsbygdens landskap, med koppling till biologisk mångfald, hållbar utveckling och deltagande.
Kontakt: marie.stenseke@geography.gu.se

Matilda van den Bosch, hälsa

Forskar kring folkhälsoeffekter av tillgång till urbana och tätortsnära skogsmiljöer. Analyserar hur olika mekanismer, såsom stressåterhämtning, leder till specifika hälsovinster, till exempel minskad dödlighet i gröna områden. Studerar aven hur reglerande ekosystemtjänster kan påverka folkhälsa, till exempel genom att minska hettarelaterad dödlighet.

Kontakt: matilda.vandenbosh@ubc.ca

Mattias Sandberg, kulturgeografi

Forskare i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Forskar om planering och förvaltning av naturbetesmarker i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och om barns naturkontakt i staden.
Kontakt: mattias.sandberg@geography.gu.se

Olof Olsson, kulturgeografi

Doktorand i Kulturgeografi vid Umeå universitet. Forskar om tätortsnära skog med fokus på rekreation och variationer i utbud, tillgänglighet och kvalité mellan svenska städer.
Kontakt: olof.olsson@geography.umu.se

Pernilla Ouis, humanekolog

Fil dr. i humanekologi och docent i hälsa och samhälle (inriktning etniska relationer) vid Institutionen för Socialt Arbete på Fakulteten för Hälsa och Samhälle vid Malmö Högskola. Forskar om friluftsliv, genus, etnicitet/migration och hälsa.
Kontakt: pernilla.ouis@mah.se

Peter Fredman, turismvetenskap

Professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund. Forskar med inriktning mot friluftslivets utövande, efterfrågan, ekonomi, monitoring och naturturism.
Kontakt: peter.fredman@miun.se

Rebecca Stenberg, psykologi och företagsekonomi

Fil.Dr. Styrelseledamot i Centrum för forskning om räddning och respons vid Linköpings universitet och forskar om organisering, ledning och samverkan inom friluftssäkerhet samt är själv verksam på området.
Kontakt: rebecca.stenberg@liu.se

Rosemarie Ankre, kulturgeografi

Doktor i fysisk planering. Forskar främst om konflikter gällande olika sorters mark- och vattenanvändning i kust och fjäll i samband med naturturism och friluftsliv, med besökaren i fokus. Kontakt: rosemarie.ankre@miun.se

Sandra Wall-Reinius, kulturgeografi

Lektor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet. Forskar om skydd och förvaltning av landskap, trender och efterfrågan av friluftslivsaktiviteter och naturturism särskilt i fjällen.
Kontakt: sandra.wall-reinius@miun.se

Sara Borgström, naturresurshushållning

Biträdande lektor på Kungliga tekniska högskolan. Forskar om landskapsförvaltning i Sverige, med särskilt fokus på planering och förvaltning av naturen och dess ekosystemtjänster i stadslandskapet.
Kontakt: https://www.kth.se/profile/sarabor

Therese Bjärstig, statsvetenskap.

Fil. Dr. och forskare vid Umeå universitet. Forskar om skogens sociala värden (där rekreation och friluftsliv är en av flera viktiga komponenter) i en rural kontext samt kring planering och förvaltning i ett landskapsperspektiv i en fjällkommun.
Kontakt: therese.bjarstig@umu.se

Thomas Beery, miljövetenskap

Forskare vid Högskolan Kristianstad och University of Minnesota. Forskar med inriktning om friluftslivets samband med ekosystemtjänster, biologisk mångfald, och environmental connectedness.

Kontakt: tbeery@d.umn.edu

Ylva Lundell, hälsa

Forskare inom Skog och Hälsa vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå. Forskar om skogens inverkan på människors hälsa, samt hur skogsbruket kan ta hänsyn till sociala värden. 
Kontakt: Ylva.Lundell@slu.se