Här finns personer som är aktiva inom friluftsforskning.

Personer aktiva inom friluftsforskning

Anders Szczepanski, utomhuspedagogik

Fil lic, Senior adviser, Outdoor Education, Spetsa Linköping University Holding. Ingår i Forum för Utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet. Forskar med inriktning mot utomhuspedagogik och didaktik samt fysiska miljöers inverkan på lärande och undervisning.
 
 
 
 

Andreas Skriver Hansen, kulturgeografi

Doktor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Forskar om monitoring och förvaltning av friluftsliv i kust- och marina områdan med case från Kosterhavets Nationalpark.

Kontakt: andreas.hansen@geography.gu.se

Ann Dolling, hälsa

Ann Dolling forskar tvärdisciplinärt inom skogsekologi, miljöpsykologi och medicin om samspelet mellan skogsmiljöer och människors hälsa och hur olika intressen i skogen kan samplaneras.

Kontakt: ann.dolling@slu.se

Anna Sténs, historia

Anna Sténs är doktor i historia och forskar om konflikter kring skogens användning.

Kontakt: anna.stens@umu.se

Annika Dahlberg, geografi

Docent i geografi vid Stockholms universitet. Forskar och undervisar om olika samhällsgruppers och individers tillgång till, och användning av, landskap och de resurser som finns där. Denna forskning inkluderar både städer och landsbygd, hur mänskligt nyttjande och ekosystems påverkar varandra, och där friluftsliv är en central komponent.

Kontakt: annika.dahlberg@natgeo.su.se 

Axel Eriksson, turismvetenskap

Doktorand i turismvetenskap på Mittuniversitetet som forskar om turism och evenemang i naturen. Forskningen tar avstamp från naturpåverkan för att förstå hur olika grupper och från olika synvinklar tänker och använder naturen för olika ändamål, så som evenemang. Detta kopplas sedermera till utvecklingsfrågor för att förstå hur turister, lokalbefolkning och myndigheter ser och tänker på utveckling.

Kontakt: axel.eriksson@miun.se

Benedict Singleton, miljösamhällsvetenskap

Docent i miljösamhällsvetenskap vid Malmö universitet. Forskar med inriktning mot naturbaserad integration, naturkontakt, biologisk mångfald och hållbar utveckling.

Kontakt: benedict.singleton@mau.se

Camilla Sandström, statsvetenskap

Professor i statsvetenskap. Forskar om naturresursförvaltning och lokal utveckling i lands- och glesbygder. Forskningen fokuserar framförallt på olika former av samverkan av naturresurser mellan olika nyttjare däribland turister och turistentreprenörer.

Kontakt: camilla.sandstrom@umu.se

Carina Sjöholm, etnologi

Carina Sjöholm är etnolog och arbetar på den tvärvetenskapliga Institutionen för tjänstevetenskap vid Lunds universitet och har länge haft forskningsfokus stad och landsbygd, natur och kultur såväl som arbete och fritid. De senaste forskningsprojekten har handlat om livsstilsentreprenörer på landsbygden, betydelsen av privata trädgårdar samt jaktturism. I samtliga projekt har friluftsliv lyfts fram.

Kontakt: carina.sjoholm@ism.lu.se

Carl Lehto, ekologi

Doktorand vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Forskar med inriktning på vilka faktorer som spelar roll för valet av plats för friluftsliv, såsom skogstyp, infrastruktur eller närhet till hemmet.

Kontakt: carl.lehto@slu.se

Daniel Svensson, idrottsvetenskap

Fil. dr., bitr. lektor i sport management vid Malmö universitet. Forskar bl.a. om idrottens och friluftslivets historiska och nuvarande relation till miljön, med fokus på hur rörelse (träning, vandring, skidåkning, m.m.) påverkar och påverkas av landskapet. 

Kontakt: daniel.svensson@mau.se

Daniel Wolf-Watz, kulturgeografi

Doktor vid Mittuniversitetet. Forskar om relationen mellan friluftsliv och miljöengagemang inom ramarna för forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport and Outdoors.

Kontakt: daniel.wolf-watz@miun.se

Dieter Müller, kulturgeografi

Professor i kulturgeografi. Forskar kring turism och lokal utveckling i nordliga lands- och glesbygder. Forskningen behandlar inte minst olika aspekter av fritidshus och samisk turism.

Kontakt: dieter.muller@umu.se

Ebba Lisberg Jensen, humanekologi

Docent i humanekologi. Forskar kring friluftslivets och naturumgängets kulturella aspekter, friluftsliv och etnicitet, samt om urbanisering och ekologisk läskunnighet.

Kontakt: ebba.lisberg.jensen@gu.se

Ebbas presentation på Göteborgs Universitet

Emelie Fälton, kultur och mediegestaltning

Universitetslektor i kultur och mediegestaltning vid Linköpings universitet. Forskar med inriktning mot diskurser kring natur som möjliggörs inom naturturism i skyddade områden och dess visuella kultur.

Kontakt: emelie.falton@liu.se

Emilia Fägerstam, pedagogik

Lektor i pedagogik. Undervisar om utomhuspedagogik vid Linköpings universitet.

Kontakt: emilia.fagerstam@liu.se
 

Erik Backman, idrottsvetenskap

Erik Backman är fil. dr och lektor i idrotts- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna. Hans forskning kretsar kring friluftsliv, idrott och hälsa inom skola och utbildning.

Kontakt: ebk@du.se

Eriks presentation på Högskolan Dalarna

 

Eva Sahlin, hälsa

Eva Sahlin har doktorerat vid SLU Alnarp och Institutet för stressmedicin och forskar vid Gröna Rehab, Göteborgs botaniska trädgård.

Kontakt: eva.sahlin@vgregion.se

Fredrik Hoppstadius, kulturgeografi

Btr. universitetslektor i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Forskar kring turism och olika lokala utvecklings- och hållbarhetsprocesser. Exempelvis digitalisering på rurala turismdestinationer, kriskommunikation för fritidshusägare samt hur barnfamiljer som flyttat ut från storstan ser på hållbarhet i vardagen.

Kontakt: fredrik.hoppstadius@kau.se

Johan Arnegård, pedagogik

Lektor i pedagogik vid GIH. Forskar med inriktning mot friluftslivets och äventyrssporternas lärande, meningsskapande, värden, kultur, hälsa och ledarskap.

Kontakt: johan.arnegard@gih.se

Johan Faskunger, fysisk aktivitet och folkhälsa

Johan Faskunger, fil dr Fysisk aktivitet och folkhälsa. Sakkunnig på Svenskt Friluftsliv. Sammanställer forskning och kunskapsunderlag inom friluftsliv, fysisk aktivitet, folkhälsa och samhällsplanering. Forskar på hur kommuner främjar fysisk aktivitet via fysisk planering och annan verksamhet.

Kontakt: johan.faskunger@svensktfriluftsliv.se

Johan Öhman, pedagogik

Johan Öhman är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Han bedriver forskning inom utbildning för hållbar utveckling och utomhuspedagogik. Hans forskning har en didaktisk inriktning och han intresserar sig särskilt för frågor som berör utbildningens etiska och demokratiska dimensioner. 

Kontakt: johan.ohman@oru.se 

Johans presentation på Örebro Universitet

Jonas Mikaels, idrottsvetenskap

Lärare och forskare vid enheten för kultur och lärande vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Forskar om friluftsliv med särskilt intresse för pedagogiska frågeställningar kopplat till skolämnet idrott och hälsa samt platspedagogiska perspektiv.

Kontakt: jonas.mikaels@gih.se

Jonathan Yachin, turismvetenskap

Btr. universitetslektor och forskare i turismvetenskap vid Högskolan Dalarna. Forskar med inriktning mot entreprenörskap och hur man skapar värde genom ett hållbart samspel med lokala resurser och naturmiljön samt användning av beteendeekonomi i besöksnäringen för att minska besökares klimatpåverkan.

Kontakt: jmy@du.se

Karin Andersson, idrottsvetenskap

Forskarstuderande i idrott vid Örebro universitet. Forskar med inriktning mot friluftspedagogiska frågor, människors möjligheter att skapa relationer till naturen inom ramen för olika utbildningspraktiker.

Kontakt: karin.andersson@oru.se

Karin S. Lindelöf, etnologi och genusvetenskap

Fil dr i etnologi och docent i genusvetenskap, verksam vid Uppsala universitet. Forskar om vuxnas motionsidrottande och motionsloppsdeltagande samt friluftsliv, alltid med uppmärksamhet på genus- och intersektionalitetsaspekter.

Kontakt: karin.lindelof@gender.uu.se 

Klas Sandell, kulturgeografi

Professor emeritus i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Forskar med inriktning mot friluftslivets historia, pedagogik, landskapsrelation och allemansrätt.

Kontakt: klas.sandell@telia.com

Klas presentation på Karlstads Universitet

Publikationer DiVA

Publikationer ResearchGate 

 

Kristin Godtman Kling, kulturgeografi

Doktor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet. Forskar om naturturism och friluftsliv med fokus på tillgänglighet, värdekonflikter, genus och tillgång till natur ur ett socialt rättviseperspektiv.

Kontakt: kristin.godtmankling@miun.se

Kristins presentation på Mittuniversitetet 

Lars Emmelin, miljöbedömning och fysisk planering

Professor emeritus i miljöbedömning och fysisk planering, Blekinge tekniska högskola. Forskar och undervisar om friluftsliv och naturturism i kommunal planering, friluftslivs- och naturvårdsplanering och förvaltning, klimatanpassning, strandskydd, konflikter mellan friluftsliv, naturvård och olika motstående intressen i markanvändning.

Kontakt: lars.emmelin@gmail.com

Linda Lundmark, kulturgeografi

Docent i kulturgeografi. Forskar framförallt om turismens koppling till regional utveckling. Huvudfrågan behandlar om och hur turismens särart bidrar med arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i gles- och landsbygd. 

Kontakt: linda.lundmark@umu.se​

Louise Eriksson, psykologi

Fil. dr., docent i psykologi, forskare i miljöpsykologi vid Umeå universitet. Forskar om värderingar, attityder och beteenden i olika grupper med relevans för friluftsliv och miljön.

Kontakt: louise.eriksson@umu.se 

Marco Eimermann, kulturgeografi

Universitetslektor i kulturgeografi vid Umeå universitet. Forskar med inriktning mot (livsstils)migration och småföretagares samt internationella migranters vardagsliv, strategier och bidrag till lokal landsbygdsutveckling genom deras fritidsintressen och engagemang i civilsamhället, utomhusaktiviteter samt naturbaserade kultur- och idrottsevenemang.

Marco studerar människors engagemang i slädhundsföreningar i Västerbottens inland i förhållande till turism, migration och platsattraktivitet i ett blogginlägg och en bloggserie samordnad av SLU.

Tillsammans med kollegor diskuterar han dessa studier i två bokkapitel kopplade till befolkningsgeografi, social inkludering, social och fysisk infrastruktur samt lokala gemenskaper i nordsvenska lokalsamhällen.

Se vidare om publikationer via hans hemsida

Kontakt: marco.eimermann@umu.se

Marcus Hedblom, landskapsförvaltning

Professor i Landskapsförvaltning på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Forskar kring hur man kan skapa multifunktionella gröna miljöer i städer som främjar biologisk mångfald och människors hälsa. I det ingår hur våra sinnen som syn, hörsel och lukt från naturen påverkar oss människor, hur ljusföroreningar påverkar människor och djur samt hur människor rör sig i och omkring städers grönska med avseende på rekreation.

Kontakt: marcus.hedblom@slu.se

Mare Löhmus Sundström, hälsa

Forskare inom miljömedicin vid Karolinska institutet. Forskar kring klimatförändringarnas hälsoeffekter, samt om effekten av grönska på människors hälsa i stadsmiljö.

 Kontakt: mare.lohmus.sundstrom@ki.se

 

Margaretha Häggström, hållbar utveckling och utomhuspedagogik

Margaretha Häggström är lektor och forskare vid Göteborgs universitet och Högskolan i Dalarna. Hon bedriver forskning inom utbildning för hållbar utveckling och utomhuspedagogik, med didaktisk och estetisk inriktning.

Kontakt: margareta.haggstrom@gu.se eller mahs@du.se

Maria Hammarsten, pedagogik

Fil. Lic. i pedagogik med didaktisk inriktning vid Jönköping University. Bedriver forskning om barns pedagogiska utomhusmiljöer, utomhusundervisning för hållbarhet och utomhuspedagogik. Maria är särskilt intresserad av att forska med barn och ur barns perspektiv.

Kontakt: maria.hammarsten@ju.se

Maria Howding, idrottsvetenskap

Forskarstuderande vid Institutionen för Idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Intresserad av frågor som rör undervisning och lärande i friluftsliv och utomhuspedagogik inom lärarutbildning.

Kontakt: maria.howding@mau.se

Marie Stenseke, kulturgeografi

Professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Forskar om planering och förvaltning av landsbygdens landskap, med koppling till biologisk mångfald, hållbar utveckling och deltagande.

Kontakt: marie.stenseke@geography.gu.se

Matilda van den Bosch, hälsa

Senior forskare vid Barcelona Institute for Global Health, Spanien. Forskar kring positiva folkhälsoeffekter av tillgång till urbana och tätortsnära skogsmiljöer, speciellt för barns tidiga utveckling. Analyserar olika mekanismer bakom naturens hälsopâverkan, sâsom minskad stress och ökad fysisk aktivitet, men även genom förbättrad luftkvalitet och anpassning till klimatförändringar. 

Kontakt: matilda.vandenbosch@isglobal.org

Mattias Sandberg, kulturgeografi

Docent i kulturgeografi, specialist skogens sociala värden på Skogsstyrelsen. Arbetar med kunskapsfrågor som rör olika dimensioner av skogens upplevelsevärden, till exempel friluftsliv, folkhälsa, naturturism och lokal-regional utveckling.

Kontakt: mattias.sandberg@skogsstyrelsen.se

Olof Olsson, kulturgeografi

Doktorand i Kulturgeografi vid Umeå universitet. Forskar om tätortsnära skog med fokus på rekreation och variationer i utbud, tillgänglighet och kvalité mellan svenska städer.

Kontakt: olof.olsson@geography.umu.se

Oskar Abrahamsson, kulturgeografi

Doktorand i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Forskar om det vardagliga friluftslivets geografier i storstadskontext. Fokus ligger på vandring som dagstur och den miljömässiga paradox som uppstår när friluftslivet söker enkla och naturnära upplevelser, men samtidigt understödjs av klimat- och miljöpåverkande transporter.

Kontakt: oskar.abrahamsson@gu.se

Patrik Grahn, natur och hälsa

Professor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Forskar om samband mellan hälsa och utövande av urbant och ruralt friluftsliv, specifikt om relationen mellan människa och miljö utifrån människans ålder, mående och den miljö hen önskar besöka avseende naturmiljöns storlek, läge, ljudmiljö, dofter, inslag av kultur, vildhet, sociala kontakter etc.

Kontakt: patrik.grahn@slu.se

Pernilla Ouis, humanekolog

Fil dr. i humanekologi och docent i hälsa och samhälle (inriktning etniska relationer) vid Institutionen för Socialt Arbete på Fakulteten för Hälsa och Samhälle vid Malmö Högskola. Forskar om friluftsliv, genus, etnicitet/migration och hälsa.

Kontakt: pernilla.ouis@mah.se

Peter Fredman, turismvetenskap

Professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund. Forskar med inriktning mot friluftslivets utövande, efterfrågan, ekonomi, monitoring och naturturism.

Kontakt: peter.fredman@miun.se

Peter Schantz, humanbiologi, rörelse, hälsa och mljö

Senior professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Forskar med inriktning mot naturmöte, rörelse, miljö och hälsa, med särskilt fokus på tätortsnära friluftsliv.

Kontakt: Peter.Schantz@gih.se

Rebecca Stenberg, psykologi och företagsekonomi

Fil.Dr. Styrelseledamot i Centrum för forskning om räddning och respons vid Linköpings universitet och forskar om organisering, ledning och samverkan inom friluftssäkerhet samt är själv verksam på området.

Kontakt: rebecca.stenberg@liu.se

Rosemarie Ankre, kulturgeografi

Lektor i kulturgeografi samt doktor i fysisk planering. Forskar främst om konflikter gällande olika sorters mark- och vattenanvändning i kust och fjäll i samband med naturturism och friluftsliv, med besökaren i fokus.

Kontakt: rosemarie.ankre@miun.se

Sandra Wall-Reinius, kulturgeografi

Docent i kulturgeografi vid Mittuniversitetet. Forskar om turism och friluftsliv och dess påverkan och effekter på människor, miljö och samhällen. Forskningen fokuserar på mötet mellan olika aktörer och markanvändningsintressen, samt på olika aspekter av planerings-, förvaltnings-, och tillgänglighetsfrågor. 

Kontakt: sandra.wall-reinius@miun.se

Sara Borgström, naturresurshushållning

Biträdande lektor på Kungliga tekniska högskolan. Forskar om landskapsförvaltning i Sverige, med särskilt fokus på planering och förvaltning av naturen och dess ekosystemtjänster i stadslandskapet.

Kontakt: https://www.kth.se/profile/sarabor

Therese Bjärstig, statsvetenskap

Docent och lektor vid Umeå universitet. Forskar om naturresursförvaltning och landskapsplanering i vid mening, och har även studerat skogens sociala värden och mångbruk. Där utgör rekreation, friluftsliv och naturturism viktiga komponenter.

Kontakt: therese.bjarstig@umu.se

Thomas Beery, miljövetenskap

Biträdande professor och docent vid Högskolan Kristianstad. Forskar med inriktning om friluftslivets samband med biologisk mångfald, ekosystemtjänster, klimatanpassning, och samhörighet med natur (connection to nature).

Kontakt: thomas.beery@hkr.se

Ylva Lundell, hälsa

Forskare inom Skog och Hälsa vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå. Forskar om skogens inverkan på människors hälsa, samt hur skogsbruket kan ta hänsyn till sociala värden.

Kontakt: Ylva.Lundell@slu.se

Åsa Tugetam, idrottsvetenskap

Åsa Tugetam är fil. dr och lektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Småland. Hennes forskning kretsar kring friluftsliv i skolan, lärande och meningsskapande.

Kontakt: asa.tugetam@lnu.se

Åsa Åslund, juridik

Docent i affärsrätt vid Linköpings universitet. Forskar om rättsliga regler för användning av mark allemansrättsligt och för friluftsliv inom ramen för en kommersiell verksamhet.

Kontakt: asa.aslund@liu.se

Sidan uppdaterades 2023-01-02