FRILUFTSFORSKNING.SE är ett initiativ vid Mittuniversitetet för att skapa en nationell nod för kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige. Projektet tar sin utgångspunkt i det avslutade forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Syftet är bland annat att stödja forskning och kunskapsuppbyggnad, ta fram statistik och fakta samt sprida kunskap som bidrar till att utveckla friluftsliv och naturturism i Sverige.

Friluftsforskning.se är ett projekt vid Mittuniversitetets turismforskningsinstitut ETOUR.

Enkät: Hur påverkar Covid-19 ditt friluftsliv samt dina vistelser i naturen?

De senaste veckorna har inneburit stora förändringar när det gäller friluftsliv och vistelser i naturen – allt från inställda arrangemang och begränsade möjligheter att resa, till ändrade vanor att vistas utomhus. Den här nya situationen och de erfarenheter som görs är viktiga att dokumentera och på sikt analysera. Därför vill vi ge dig möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och reflektioner.

Vad händer med dina vistelser i naturen under våren 2020 och vad tänker du om detta? Vad har varit särskilt svårt att hantera och vad har fungerat bra? På vilka olika sätt belyser situationen friluftslivets och naturkontaktens roll och betydelse i samhället?

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten. Den tar ca 5 minuter att svara på.  

 

Till enkäten

Friluftsstatistik på beställning

Friluftsforskning.se kan nu erbjuda organisationer, myndigheter och andra intresserade skräddarsydd information om friluftslivsutövandet i olika delar av Sverige och för olika grupper av utövare. Statistiken bygger på en nationell kartläggning av svenskarnas friluftsutövande år 2018 som turismforskningsinstitutet ETOUR genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket. Enkätundersökningen besvarades av drygt 7 700 personer bosatta i Sverige i åldern 16 år och äldre under perioden september – november.

Exempel på information vi kan ta fram: 

• Huvudsakliga friluftsaktiviteter som utövas
• Hinder för utövande av friluftsliv
• I vilken omfattning olika grupper utövar friluftsliv (kön, ålder, region mm)
• Kunskap om allemansrätten 

För mer information, kontakta: peter.fredman@miun.se

Friluftsliv i förändring

Våren 2013 avslutades forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Projektbeskrivningar, publikationer och annan information finns på forskningsprogrammets arkiverade hemsida.