Kunskap om friluftsliv och naturturism återfinns hos ett stort antal aktörer. Här har vi samlat länkar till statistik, forskare, forskningsinstitutioner, myndigheter, ideella organisationer och företag verksamma inom dessa sektorer.

Forskare

Här finns personer som är aktiva inom friluftsforskning.

Statistik

SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) Här publiceras löpande information om det som rör ULF/SILC-undersökningen. Under Tabeller & diagram finns utvalda data, speciellt Fritid kan...

Forskningsmiljöer

Turismforskningsinstitutet ETOUR Utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringen aktörer. ...

Föreläsningar om friluftsliv

Via länken nedan kommer du till en serie korta föreläsningar om friluftsliv av och med Klas Sandell, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Följande fem föreläsningar ingår: 1...

Friluftsliv i förändring

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring var verksamt under åren 2006–2013 och är nu avslutat. Programmet var ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram som studerade friluftsliv och...

Forskningsfinansiärer

Naturvårdsverket Naturvårdsverket finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med till exempel miljökvalitetsmålen, miljöbalken samt underlag för...

Myndigheter

Myndigheter i nätverk för friluftsliv Myndighetsnätverket för friluftsliv verkar för en samordning av arbete med friluftsliv i Sverige. Naturvårdsverket Skogsstyrelsen Tillväxtverket Havs- och...

Konferenser

Här publiceras information om aktuella konferenser inom friluftsliv och naturturism. Under rubriken ”Abstracts från tidigare konferenser” återfinns dokumentation från tidigare konferenser arrangera...

Svenska friluftslivsorganisationer

Svenskt Friluftsliv Svenska Turistföreningen Cykelfrämjandet Friluftsfrämjandet Förbundet Skog och Ungdom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Riksförbundet Hälsofrämjandet Riksförbundet Sveriges...

Övriga aktörer

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) En intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF:s webbplats Naturturismföretagen (tidigare Svenska ekoturismföreningen...

Nordiska aktörer

Nordiska aktörer Norsk friluftsliv Paraplyorganisation för 16 norska friluftsorganisationer. Norsk friluftslivs webbplats Friluftsrådet  Paraplyorganisation för 90 danska friluftsorganisationer....

Aktuella projekt

Frisk i naturen Ett nordiskt projekt i syfte att lyfta naturens outnyttjade resurser för en förbättrad folkhälsa. Frisk i naturens webbplats   SkogsSverige Nyheter och fakta om skog och...

Sidan uppdaterades 2022-12-15