Böcker om friluftsliv och friluftsforskning

Böcker om friluftsliv och friluftsforskning

Det gröna finrummet

Det gröna finrummet: etnicitet, friluftsliv och naturumgängets urbanisering (2014)
Författare: Ebba Lisberg Jensen, Pernilla Ouis

Använder sig invandrare av naturen på ett annat sätt än infödda medborgare? Och finns det något visst sätt att använda natur och friluftsliv som är bättre än något annat? Författarna diskuterar även språkets och de enskilda ordens och begreppens betydelse i natur- och friluftssammanhang. De anlägger såväl genusperspektiv som ett kulturellt perspektiv och frågar sig vad kulturell och biologisk mångfald betyder i relation till migration. De diskuterar vidare svenskarnas uppfattning om en svensk natursyn som gör naturen till något av ett finrum. Det gröna finrummet är en överraskande och ögonöppnande läsning där man får problemställningar till livs som man aldrig tidigare tänkt på.

Läs mer och beställ boken på Carlsson Bokförlag

Friluftshistoria – från `härdande friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik

Friluftshistoria – från `härdande friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia (2008; 2a reviderade uppl.)
Redaktörer: Klas Sandell, Sverker Sörlin

Boken skildrar svenskt friluftsliv under 100 år. Under industrisamhällets utveckling var friluftslivet en reaktion mot moderniteten, under andra tider har det varit en metod för att uppnå andra syften, som hälsa, nationell identitet, militär styrka osv. Egenvärdet av friluftslivet har dock varit avgörande för dess breda genomslagskraft på Sverige och svenskarna. Det är en viktig men bortglömd del av svenskt folkliv och kultur under 1900-talet som karläggs och diskuteras i boken.Författarna, med Klas Sandell i spetsen, är olika individer knutna till främst Umeå universitet samt andra med mer praktiskt erfarenhet av friluftsliv och turism.

Läs mer och beställ boken på Carlsson Bokförlag

Friluftsliv i förändring

Friluftsliv i förändring: Studier från svenska upplevelselandskap (2014)
Red. Peter Fredman, Marie Stenseke, Klas Sandell

Författarna tecknar ett friluftsliv i förändring som begrepp, företeelse och som ett empiriskt och vetenskapligt fält. Här diskuteras bland annat hur det forskas kring begreppet, man redovisar enkätstudier i ämnet, gör en kvantitativ analys av friluftslivet samt beskriver och tecknar de sociala mönstren. Även barns möten med natur, det friluftsliv som sker nära tätorterna och naturupplevelsernas ekonomiska värde undersöks. Och vilka nya aktiviteter av friluftsliv finns?

Vidare diskuteras när friluftsliv blir naturturism. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod i friluftsforskningen med exemplet bär- och svampplockning granskas.

Boken illustreras med foton och diagram. Boken är avsedd att användas i kurs- och utbildningssammanhang, men är även lämplig för handläggare på länsstyrelser och kommuner liksom för centrala beslutsfattare.

En rad kunniga skribenter deltar, alla med förankring i universitets- och högskolemiljöer.

Läs mer och beställ boken på Carlsson Bokförlag

Friluftslivets pedagogik

Friluftslivets pedagogik: en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. (2011, 4e reviderade uppl.)
Redaktörer: Britta Brügge, Matz Glantz och Klas Sandell

Bokens första upplaga presenterades så här av bibliotekstjänsts Anders Hellborg:  "Det här är ett grundläggande läromedel i naturnära friluftsliv för exempelvis förskollärare, lärare, fritidsledare och naturguider men så mycket mera! Man kan hoppa in nästan var som helst i boken och bli både inspirerad och refl ekterande inför någon aspekt på friluftsliv. Författarteamet lyckas verkligen med att få med alla delar av begreppet friluftsliv. En mängd konkreta aktivitetsförslag ges; det kan vara friluftsmatlagningstips, lekar med pedagogiska tankar, slöjdtips eller tips på hur man håller toarullen torr! En oerhört innehållsrik bok, men ändå lättläst och inspirerande. En självklar bok för alla ledare inom friluftsliv men också nyttig för alla som på egen hand vistas i naturen i något sammanhang.”

Se vidare hos Liber: https://www.liber.se

Friluftssport och äventyrsidrott

Friluftssport och äventyrsidrott: Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld (2011)
Redaktörer: Klas Sandell, Johan Arnegård, Erik Backman

Vandra, klättra eller paddla i naturpräglade landskap blir tävlingar i multisport. Samtidigt blir sådant som kiting och brädsporter upplevelseorienterade och tävlingskritiska. Aktiviteter friställs också alltmer från landskapet genom äventyrsbad och klätterväggar, skidåkning inomhus och forspaddlingsbanor med vattenpumpar. Håller friluftslivet och naturen – som i skidåkning på natursnö, skogsvandringar och paddling på forsens och havets villkor – att helt tappa sin betydelse? Eller är det i stället en nytändning för friluftslivets lekfullhet och en väg till nya naturmöten som vi ser i trendiga aktiviteter och uppbyggda miljöer? Boken vänder sig till blivande och verksamma idrottslärare, entreprenörer och ledare i idrott, friluftsliv, fritid och turism. Den kan dessutom med fördel rekommenderas som inspirerande läsning för den breda allmänheten med intresse för friluftslivets varierande möjligheter.

Se vidare hos Studentlitteratur: https://www.studentlitteratur.se

Naturen för mig

"Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv" är en populärvetenskaplig bok om naturen i samtida vardagskultur. Den bygger på människors egna erfarenheter och berättelser och utgår från ett rikt och mångsidigt material som samlats in över hela Sverige.

I Naturen för mig medverkar forskare från de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet. Med etnologiska perspektiv undersöker de naturen som en del av människors vardag och kultur. Artiklarna varvas med citat, berättelser, teckningar och fotografier.

Läs mer och beställ på Institutet för språk och folkminnen

Planera för friluftsliv

Planera för friluftsliv: Natur, samhälle, upplevelser (2010)
Författare: Lars Emmelin, Peter Fredman, Ebba Lisberg Jensen, Klas Sandell

Boken bygger på aktuell forskning och ger en allmän orientering i friluftslivets historiska och kulturella bakgrund samt i de former som friluftsliv och naturturism tar sig idag. Olika synsätt på naturen och landskapet presenteras och sätts i sina sammanhang. Det kommersiella friluftslivets betydelse diskuteras, liksom hur man studerar besökare i friluftsområden. Andra ämnen som tas upp till diskussion: Hur olika sociala grupper utövar, eller inte utövar, friluftsliv. Hur naturvägledning- och pedagogik kan få betydelse för hur barn och vuxna upplever naturen. Hur friluftslivet kan komma till uttryck i organisationer. Vilken miljöpåverkan friluftsliv kan orsaka lokalt och globalt. Även allemansrättens betydelse för naturens tillgänglighet samt den tätortsnära naturens roll för den vardagliga utevistelsen behandlas. Efter diskussionerna följer presentationer av teorier samt användbara modeller för planeringen kring att forma landskapens framtid. I den sista delen förs en diskussion om hur man planerar för en förändrad markanvändning, naturvårdens värden samt hur man arbetar med förvaltning för friluftsliv.

Läs mer och beställ boken på Carlsson Bokförlag